Shop Mobile More Submit  Join Login
Nabubulok na Basura

Kunin ang mga nabubulok na basura
Mga matagal na nakaupo sa kalsada
Walang pakinabang, sagabal sa daanan
Mga mababahong pinagkukunan ng pera
Itapon mga nabubulok na basura
Linisin ang ating bayan
Para sa ating kinabukasan
Kayat sa susunod wag nang magtapon ng basura
Ilagay sa tamang pwesto
Ihiwalay ang nabubulok sa di nabubulok
At wag kalimutang itapon ang basura.
Don't forget to clean your trash.

T-TH-S = Di Nabubulok
M-W-F = Nabubulok

Yeah right, as if it is being followed.

XD
:iconradhiel:
radhiel Featured By Owner Jun 3, 2007
ahaha adek!!!! XD
Reply
:iconxergille:
Xergille Featured By Owner Jun 1, 2007  Hobbyist Digital Artist
in gaming terms... LOOT! :XD:
Reply
Add a Comment:
 
×

:iconradhiel: More from radhielMore from DeviantArtDetails

Submitted on
June 1, 2007
File Size
555 bytes
Thumb

Stats

Views
3,398
Favourites
0
Comments
2

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.
×